tatoe of geen tatoe?!

Hier gaan we wat dieper in op levens-vraagstukken, de bijbel en geloof

Moderators: D-vide, busyr, spbeeld

LIFE
A new kid on tha block
A new kid on tha block
Posts: 8
Joined: Mon Dec 29, 2008 10:38 pm

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by LIFE » Tue Sep 08, 2009 7:55 am

Tattoos & De Bijbel
Think before you ink!

Wat te zeggen van Leviticus 19:28 ?
Leviticus 19:28 is de ergste nachtmerrie van de christelijke (of zogenaamd christelijke) tatoeëerder. De Heer heeft tatoeëren voluit, duidelijk, krachtig, en zonder de minste twijfel veroordeeld:
“Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de HEERE!” (Leviticus 19:28 - SV)
“Gij zult geen insnijding voor een dode in uw lichaam maken en geen tekens in uw huid laten prikken: Ik ben de HERE” (Leviticus 19:28 - NBG)
Kan het nog duidelijker?
Simpel … ongekunsteld … duidelijk …
God zegt het … ik geloof het … en daarmee uit … Geen halfslachtigheden!
Maar de duidelijke verklaring in Gods Woord doet het niet in deze generatie van ongehoorzame, vleselijke, wereldlijke, tolerante, niet-oordelende, christenen (of zogenaamde christenen). In plaats van God gewoon te gehoorzamen, doen zij alle mogelijke inspanningen om hun ongehoorzaamheid te “rechtvaardigen”.
Hoe komen zij om Leviticus 19:28 heen ?
Veel christenen die geconfronteerd worden met Lev. 19:28 roepen: “Hé man, dat is niet voor vandaag. Dat is het Oude Testament. Ik sta onder het Nieuwe Testament!”
Weet u dat “bestialiteit” (zieke, perverse seks met een dier) ENKEL verboden is in de oudtestamentische Wet? Enkel in Leviticus 18:23 en Leviticus 20:15-16. Betekent dit nu dat een Heilige God VANDAAG - onder het Nieuwe Testament - akkoord gaat met bestialiteit?
Hebt u trouwens ook Leviticus 19:29 gelezen? Dat is het vers onmiddellijk ná het “dat-is-niet-voor-mij-vers” van Leviticus 19:28:
“Gij zult uw dochter niet ontheiligen, haar ter hoererij houdende; opdat het land niet hoerere, en het land met schandelijke daden vervuld worde” (Leviticus 19:29).
Hier vinden we de enige plaats in de Bijbel waar God een direct verbod uitvaardigt tegen het prostitueren van iemands dochter. En vermits dit ENKEL in het Oude Testament staat (en, wij NIET onder de Wet staan) MOET het wel O.K. zijn voor God dat een ouder zijn dochter laat prostitueren. Dit is helemaal dezelfde zieke, perverse, boze manier van redeneren als die van de “oudtestamentische-tattoowet-is-niet-voor-mij” schipperaars. Zelfde redenering … zelfde ongehoorzaamheid … zelfde perversie van Gods Woord.
En er zijn vele andere morele wetten die ENKEL in het Oude Testament staan. Neem b.v. kinderoffers. Nergens in het Nieuwe Testament wordt dit verbod gegeven. Betekent dit daarom dat VANDAAG, onder het Nieuwe Testament, de Almachtige God toestaat dat kinderen in het vuur geworpen worden als menselijke offers?
“En van uw zaad zult gij niet geven, om voor de Molech door het vuur te doen gaan; en de Naam van uw God zult gij niet ontheiligen; Ik ben de HEERE!” (Leviticus 18:21).

Het is enkel verboden wanneer gedaan “voor een dode”
Bij de meeste “christelijke” tatoeëerders is het favoriete excuus om Lev. 19:28 te overtreden: “Het betekent dat men niet voor een dode enige tekens op de huid mag zetten … Het is o.k. zolang het maar niet voor een dode wordt gedaan”.
Is het dan o.k. om Satanische bloedlating te praktiseren, uw lichaam te verminken of insnijdingen in uw vlees te maken, zolang het maar niet voor een dode wordt gedaan?
“Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de HEERE!” (Leviticus 19:28).
Merk op dat de frase “om een dood lichaam” verwijst naar de “snijding in uw vlees”. Het gebod van “noch schrift van een ingedrukt teken in u maken” staat op zichzelf en is niet noodzakelijk gelinkt aan “om een dood lichaam”. Het vers zegt duidelijk dat ALLE ingedrukte of ingesneden tekens verboden zijn, punt uit.
Tatoeëring - Encyclopedie van het Oude en Nieuwe Testament , Bosch&Keuning:
In Lev. 19:28 wordt het laten prikken van tekens in de huid aan Israëlieten verboden. Het gebruik hield dikwijls verband met de verering voor een god wiens afbeelding men op de hand droeg, of van een soldaat voor zijn veldheer, of het was een teken van slavernij. Vgl. Jesaja 44:5-6; Openb. 13:16. (inlas toeg. door M.V.)

Ziet u hoe oneerlijk en ongehoorzaam dit “het is niet van toepassing op mijn tattoo” is? Het komt erop neer dat je uit Gods Woord wegknipt wat je niet aanstaat (omdat het niet toepasselijk zou zijn op nieuwtestamentische christenen) of verkeerd toepast (het is o.k. als het maar niet voor een dode wordt gedaan). Dit zijn dezelfde oude leugentactieken als bij satanische culten, sekten en ketters. Met zulke bedrieglijke methoden kan je alles bewijzen.

Het “verbod” om je haar te laten knippen
Een van de onnozelste argumenten om de christelijke tattoo te rechtvaardigen is deze: “Hé man, laat jij je haar knippen of je baard trimmen? God veroordeelde het knippen van het haar of trimmen van de baard in het vers net vóór het verbod op tattoos. Wel, een tattoo laten zetten is hetzelfde als je haar laten knippen”.
Geloof het of niet … dit is een wijd verspreid argument.
Leviticus 19:26-28 is een duidelijke veroordeling van heidense praktijken en waarzeggerij. Zie naar de context. Waarom zou de Heer temidden hiervan een vers zetten dat normale haarsnit zou veroordelen? Uiteraard zou Hij dat niet doen, en Hij heeft dat niet gedaan.
Leviticus 19:26-28 leest:
“Gij zult niets met het bloed eten. Gij zult op geen vogelgeschrei acht geven, noch wichelarij plegen. 27 Gij zult de hoeken van uw hoofd niet rond afscheren; ook zult gij de hoeken van uw baard niet verderven. 28 Gij zult om een dood lichaam geen snijding in uw vlees maken, noch schrift van een ingedrukt teken in u maken; Ik ben de HEERE!” (SV)
De veroordeling in vers 27 was het verbod van een algemene heidense praktijk, en stond ook in verband met heidense goden.
Zie Lev. 19:27 in de context van heidense praktijken (M.V.):
Dt 14:1: “gij zult uzelf niet snijden, noch kaalheid maken tussen uw ogen, over een dode”.
Js 15:1-2: “De last van Moab … om te wenen; over Nebo en over Medeba zal Moab huilen; op al hun hoofden is kaalheid, aller baard is afgesneden”.
Jr 9:26: “Over Egypte, en over Juda, en over Edom, en over de kinderen Ammons, en over Moab, en over allen, die aan de hoeken43) afgekort zijn, die in de woestijn wonen”.
SV Kantt. 43) hoeken - Hebreeuws, den hoek; te weten van hun hoofd, dat is, die rondom aan de hoeken des hoofds zijn beschoren, gelijk de Arabieren. Vergelijk Lev. 19:27, alzo onder Jer. 25:23, en Jer. 49:32.
Jr. 16:6: “zij zullen niet begraven worden; en men zal hen niet beklagen, noch zichzelf insnijden, noch kaal maken om hunnentwil”.
Jr 25:23: “Dedan, en Thema, en Buz, en allen, die aan de hoeken afgekort zijn”.
Jr 41:5: “Zo kwamen er lieden van Sichem, van Silo, en van Samaria, tachtig man, hebbende de baard afgeschoren, en de klederen gescheurd, en zichzelf gesneden”.
Jr 49:32: “Ik zal hen verstrooien in alle winden, te weten degenen, die aan de hoeken afgekort zijn”.

Een “getatoeëerde” Heer Jezus Christus ?
Sommige christelijke tatoeëerders gaan zo ver te beweren dat de Heer Jezus een tattoo had! Zij zeggen dat wanneer Hij terugkomt in Openbaring 19, op een paard, Hij een tattoo heeft op Zijn dij!
Openbaring 19:11-16 zegt:
En ik zag de hemel geopend, en zie, een wit paard, en Hij die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. 12 En Zijn ogen waren als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele kronen. En Zijn naam die opgeschreven was, kent niemand dan Hijzelf alleen. 13 En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt kleed, en Zijn naam is: Woord van God. 14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, bekleed met fijn linnen, wit en smetteloos. 15 En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de naties zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God. 16 Er stond op Zijn kleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren.
U denkt misschien dat christenen toch niet zó misleid kunnen zijn; wel hier een bewijs:
“En wat te zeggen van Christus Zelf? Twee keer in hoofdstuk 19 wordt gezegd dat onze Heer op Zichzelf een naam geschreven draagt (verzen 12 en 16). Alhoewel het voor sommigen ondenkbaar kan zijn zich de Heer Jezus voor te stellen met een tattoo, toch had de auteur van de Apocalyps daar geen probleem mee” (www.larryoverton.com/berean/tatoos.htm).
Openbaring 19:16 verwijst duidelijk naar “Zijn kleed” . Kan iemand met enig geestelijk onderschei-dingsvermogen (en een brein) werkelijk geloven dat de Heer Jezus Christus een “tattoo” heeft? Is het niet verbazingwekkend hoe sommigen geestelijk blind kunnen worden wanneer zij hun ongehoorzaamheid jegens Gods Woord willen rechtvaardigen?
Maar wat het ergste aan deze ontaarde interpretatie van een “getatoeëerde” Jezus Christus in Op. 19:16, is dat dit de Heer Jezus Christus tot een ZONDAAR maakt! Het maakt dat de Heer DUIDELIJK Leviticus 19:28 overtreedt! Het maakt dat de Heer Jezus niet Heilig is, niet het zondeloze, vlekkeloze Lam van God. En zo is dan iedereen op weg naar de hel, want er bestaat geen redding zonder een zondeloos, vlekkeloos Lam van God!
Maar dank God, in weerwil van wat deze geestelijk zieke, verdorven “christelijke” tatoeëerders “prediken”: de Heer Jezus Christus was zonder zonde - en zonder tattoo!
“U weet toch dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent uit uw zinloze levenswandel die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt Lam” (1 Petrus 1:18-19).
“Want wij hebben geen hogepriester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles is verzocht geweest op gelijke wijze als wij, maar zonder zonde” (Hebr. 4:15).
“Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons zonde gemaakt, opdat wij zouden worden: gerechtigheid van God in Hem” (2 Kor. 5:21).
“Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetstappen zou navolgen; 22 Hij Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is” (1 Petrus 2:21-22).
“Ieder die de zonde doet, doet ook de wetteloosheid; want de zonde is de wetteloosheid. 5 En u weet dat Hij geopenbaard is om onze zonden weg te nemen; en zonde is er in Hem niet” (1 Joh. 3:4-5).

Het schenden van de tempel van de Levende God
De meeste christenen, zelfs de meest vleselijken en afgewekenen, zouden nooit het lokale kerkgebouw profaneren of bevuilen. Er is altijd een zekere eerbied voor het kerkgebouw, zelfs onder ongelovigen.
Maar … wist u?
Als u echt wedergeboren bent, dan woont de Heilige Geest in u (Joh. 14:17, Rom. 8:9, 11) en uw lichaam is de tempel van God. 1 Korinthiërs 6:19-20 maakt dit erg duidelijk:
“Of weet u niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is en Die u van God hebt, en dat u niet van uzelf bent? 20 U bent immers duur gekocht. Verheerlijk daarom God in uw lichaam en in uw geest, die van God zijn” (1 Kor. 6:19-20).
En … wist u?
De Heer waarschuwt verscheidene keren aangaande de ernst van het schenden van de tempel van God - uw lichaam! In 1 Korinthiërs 3 staat duidelijk dat wie de tempel van God schendt, door God zal geschonden worden!
“Weet gij niet, dat gij Gods tempel zijt, en de Geest Gods in u woont? 17 Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden; want de tempel Gods is heilig, welke gij zijt” (1 Kor. 3:16-17).
Mijn christelijke vriend, u kijkt beter uit met wat u doet met uw lichaam. Het is de tempel van een Heilige God. U kan het beter niet besmetten met heidense, duivelse tattoos!
“Zo iemand de tempel Gods schendt, die zal God schenden” - Wat God zegt, dat meent Hij!
“God is geen man, dat Hij liegen zou, noch eens mensenkind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?” (Numeri 23:19).
“Misleid uzelf niet: God laat niet met Zich spotten; want wat de mens zaait, zal hij ook oogsten. 8 Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderf oogsten; maar wie in de Geest zaait, zal uit de Geest het eeuwige leven oogsten” (Galaten 6:7-8).
Gelooft u echt dat de Heer Jezus Christus verheugd is over een christen die een tattoo draagt, wat die tattoo ook moge voorstellen?
Met de onbevooroordeelde documentatie die wij gegeven hebben (en we zouden er nog veel aan kunnen toevoegen) bestaat er geen twijfel over de heidense, duivelaanbiddende oorsprong van de tattoo. Iedere tattoo-historicus die ik las traceert de oorsprong van de tattoo tot bij het religieus paganisme.
2 Korinthiërs 6:14-17 bevat een andere waarschuwing tegen de tattoo:
“Vorm geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeenschappelijk met wetteloosheid, en welke gemeenschap is er tussen licht en duisternis? 15 En welke overeenstemming is er tussen Christus en Belial? Of wat deelt een gelovige met een ongelovige? 16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hen wonen en te midden van hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. 17 Ga daarom uit hun midden weg en zonder u van hen af, zegt de Heere. En: Raak niet aan wat onrein is, en Ik zal u aannemen”
Ik realiseer me dat veel “christenen” zich weinig aantrekken van wat God zegt. Zij doen maar wat zij willen doen - ongeacht hemel of hel. Maar er zijn ook nog christenen die boven alles God willen dienen - met elke vezel van hun ziel. Ik heb met heel veel christenen gesproken die dachten aan het plaatsen van een tattoo. Maar na hen de satanische oorsprong ervan aangetoond te hebben, realiseerden zij zich dat een tattoo niet de wil van God is. En het is voor deze “goede en getrouwe dienaren” van de Heer Jezus Christus dat onderhavig werk werd geschreven.
“Zijn heer zei tegen hem: Goed gedaan, goede en trouwe slaaf, over weinig bent u trouw geweest, over veel zal ik u aanstellen; ga in, in de vreugde van uw heer” (Matt. 25:23).
“U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. 18 Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen” (2 Petrus 3:17-18).

User avatar
D-vide
Modder-eter
Modder-eter
Posts: 1902
Joined: Sun Jan 16, 2005 1:45 pm
Contact:

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by D-vide » Tue Sep 08, 2009 8:07 am

Idereen kan copy/pasten. Degene van wie je dit gepakt hebt, had ook een betoog geschreven over dat de pinkster-, baptisten-, evangelische stromingen heidens zijn. Ik hoop niet dat je het daar ook mee eens bent.

Anyway, ik vind het stukje niet bijster sterk. Z'n argumenten zijn een beetje loos. Vooral veel bangmakerij.

bv. Prostitutie mag niet in het oude testament. Nu wel?

nee, maar in de tijd was wel polygamie toegestaan. Nu ook? Slappe argumenten..
Image

REDDIE
Normal User
Normal User
Posts: 119
Joined: Tue Sep 08, 2009 1:57 pm

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by REDDIE » Tue Sep 08, 2009 2:08 pm

ik ben voor geen tattoo

vraag mij niet waarom, misschien omdat het niet natuurlijk is. de oorsprong ligt ergens en die oorsprong ligt niet in God. ik zie het nut er niet van in.

User avatar
D-vide
Modder-eter
Modder-eter
Posts: 1902
Joined: Sun Jan 16, 2005 1:45 pm
Contact:

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by D-vide » Tue Sep 08, 2009 3:47 pm

Ik ben niet voor sieraden als oorbellen etc.
Image

User avatar
sound doctrine
BusyR.com Forum Junkie
BusyR.com Forum Junkie
Posts: 1236
Joined: Tue Jan 22, 2008 5:34 pm

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by sound doctrine » Thu Sep 10, 2009 12:23 am

Dan ga ik voor het KAAL of KAMMEN ....?! :lol!:
"The Order Of The Musterd Seed"

REDDIE
Normal User
Normal User
Posts: 119
Joined: Tue Sep 08, 2009 1:57 pm

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by REDDIE » Thu Sep 10, 2009 9:52 am

met scheermes of tondeuze?

User avatar
BeBtist
Diehard Poster
Diehard Poster
Posts: 614
Joined: Wed Jan 14, 2004 1:10 am
Location: Vught, the Netherlands
Contact:

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by BeBtist » Fri Sep 11, 2009 11:57 am

lees dat boek, het is erg interessant
late reactie ivm vakantie, ik zal het eens checken!

User avatar
sound doctrine
BusyR.com Forum Junkie
BusyR.com Forum Junkie
Posts: 1236
Joined: Tue Jan 22, 2008 5:34 pm

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by sound doctrine » Mon Sep 14, 2009 11:59 pm

wat ga je checken BeB?! Mijn kapsel of mijn topic?!!!! :D

Goeie vakantie gehad b.t.w.?
"The Order Of The Musterd Seed"

User avatar
BeBtist
Diehard Poster
Diehard Poster
Posts: 614
Joined: Wed Jan 14, 2004 1:10 am
Location: Vught, the Netherlands
Contact:

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by BeBtist » Tue Sep 15, 2009 8:25 am

je kapsel natuurlijk, ik zit zo snel aan m'n limiet op datpiff...

vakantie was lekker ja! mooi landschap, goede temperaturen, lekker eten, ik ga emigreren denk ik!

met jou ook alles goed? nog nieuwe mixtapes gespot? vaart de tzoek nog?

User avatar
D-vide
Modder-eter
Modder-eter
Posts: 1902
Joined: Sun Jan 16, 2005 1:45 pm
Contact:

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by D-vide » Tue Sep 15, 2009 4:53 pm

ik vond deze tekst trouwens wel een goeie:
The goal of tattooing was never beauty. The goal was change. From the sacrified Nubian priests of 2000 B.C., to the tattooed acolytes of the Cybele cult of ancient Rome, to the moko scars of the modern Maori, humans have tattooed themselves as a way of offering up their bodies in partial sacrifice, enduring the physical pain of embellishment and emerging changed beings.
Despite the ominous admonitions of Leviticus 19:28, which forbade the markings of one's flesh, tattoos had become a rite of passage shared by millions of people in the modern age- everyone from clean-cut teenagers to hard-core drug users to suburban housewives.
The act of tattooing one's skin was a transformative declaration of power, an announcement to the world: I am in control of my own flesh. The intoxicating feeling of control derived from physical transformation had addicted millions to flesh-altering practices... Cosmetic surgery, body piercing, bodybuilding, and steroids... even bulimia and transgendering. The human spirit craves mastery over its carnal shell
Image

User avatar
sound doctrine
BusyR.com Forum Junkie
BusyR.com Forum Junkie
Posts: 1236
Joined: Tue Jan 22, 2008 5:34 pm

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by sound doctrine » Tue Sep 15, 2009 11:25 pm

@ d-vide: nice one.

@ beb da pepster: alles rustig, ben thuis alleen aan het klussen etc. dus ff rustig met de tapes maar ze komen wel weer, en de choekchoek doet het ook nog steeds bro. :D
"The Order Of The Musterd Seed"

Dja
Diehard Poster
Diehard Poster
Posts: 770
Joined: Fri Jan 21, 2005 1:29 pm

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by Dja » Tue Sep 15, 2009 11:49 pm

Zoals met (biiiiiijna) alles. Het is maar net hoe jij of diegene naar wie je luister het desbetrefende interpreteert.
Dat dus. Over iets wat niet heel erg duidelijk wordt beschreven in de bijbel komt er echt geen consensus, want iedereen interpreteert het weer net zoals zij of hij wilt.
"Extraordinary claims require extraordinary evidence"

User avatar
Hay*Lane
Serious Bandwidth Consumer
Serious Bandwidth Consumer
Posts: 3310
Joined: Wed Dec 01, 2004 3:26 pm
Location: De Bilt

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by Hay*Lane » Wed Sep 23, 2009 12:12 pm

Maar effe serieus: Mag ik nou wél of níet RUSP-ACT op mijn bil laten tatoeweren?

If there's a design, there's a Designer.
If there's a plan, there's a Planner.
If there's a miracle, there is a God.

Dja
Diehard Poster
Diehard Poster
Posts: 770
Joined: Fri Jan 21, 2005 1:29 pm

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by Dja » Wed Sep 23, 2009 12:20 pm

Alleen als je je arie gebruikt voor de "p".
"Extraordinary claims require extraordinary evidence"

User avatar
Rusp
Serious Bandwidth Consumer
Serious Bandwidth Consumer
Posts: 3792
Joined: Mon Jan 10, 2005 10:11 pm
Location: Huissen
Contact:

Re: tatoe of geen tatoe?!

Post by Rusp » Wed Sep 23, 2009 12:33 pm

Ik dacht dat dat er allang op stond.

Post Reply